× Zamknij

Regulamin szkolenia


 1. Organizatorem  Szkółki Tenisa TP  jest Tomasz Piekarski, ul. Słoneczna 10, 77-100 Bytów(NIP: 842-172-21-95, REGON: 221775129).
 2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez Szkołę Tenisa TP.
 3. Regulamin  jest formą umowy między uczestnikiem a organizatorem.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy zajęć Szkoły Tenisa TP zobowiązani są do przestrzegania:
  • Regulaminu Szkoły Tenisa TP,
  • Regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia,
 6. Rodzicie lub opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach oświadczają, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
 7. Czas trwania zajęć wynosi  1 godzinę (60 minut, w tym wliczony jest czas czynności organizacyjne)
 8. W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które regularnie opłacają koszty szkolenia.
 9. Wpłaty należy dokonywać u trenera lub przelewem na nr konta : 44 1240 5413 1111 0010 4496 9054
 10. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy Szkoły Tenisa TP, bądź innych przyczyn od Szkoły niezależnych, opłata za dany trening przechodzi na następny miesiąc.
 11. Koszt szkolenia w grupach wg cennika.
 12. Nieprzekraczalny termin wnoszenia opłaty za szkolenie mija 10-go dnia każdego miesiąca, za który jest wnoszona. Po tym terminie dzieci mogą być wycofane z udziału w zajęciach.
 13. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
 14. Rezygnacje udziału oraz opłaty  zajęciach grupowych z minimum miesięcznym okresem wyprzedzenia.
 15. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć
 16. Kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Szkoła Tenisa TP.

Szkoła Tenisa TP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.